مرکز فروش پلیمر اصفهان


مرکز فروش پلیمر اصفهان

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر اصفهان

پایدار کننده ها : ترکیب گرما و اکسیژن موجب تخریب حرارتی می شود . 

گرما و انرژي تولید رادیکال آزاد می کند و از برهمکنش آن با اکسیژن کربونیل ها شکل می

گیرد، که باعث زرد شدن یا قهوه اي شدن محصول می شود .

فروش مواد پلیمری اصفهان

تخریب حرارتی می تواند توسط پایدار کننده هایی از قبیل آنتی اکسیدانها یاپروکسایدها کند

شود .

فروشگاه پلیمر اصفهان

هنگامی که پایدارکننده ها توسط برهمکنش با رادیکالهاي آزاد مصرف شوند، محافظت از در

برابر تخریب حرارتی به پایان می رسد.مدت زمانی که طول می کشد تا محافظت تمام

شود.

قیمت پلیمر اصفهان

عوامل ضد الکتریسیته ساکن : از آنجایی که پلیمرها هدایت الکتریکی پایینی دارند، در آنها

بارهاي الکتریکی در مناطقی جمع شده و الکتریسیته ساکن ایجاد می شود .

یک آنتی استاتیک خوب باید قابل یونیزه شدن باشند تا به بارهاي الکتریکی

اجازه دهند به سطح قطعه مهاجرت کرده و در همان زمان از طریق رطوبت

موجود در اطاف قطعه بارها به اتمسفر منتقل شوند.موجود در اطاف قطعه بارها به اتمسفر

منتقل شوند .

فروش پلیمر مایع اصفهان

عوامل آنتی استاتیک عموماً داراي ترکیبات نیتروژنی از قبیل زنجیره هاي طویل آمینی و

آمیدي، الکلهاي پلی هیدریک و غیره هستند .

پرکننده ها : پرکننده ها دو دسته هستند: 1 آنهایی که را تقویت کرده و باعث بهبود

خواص مکانیکی می شود، و 2آنهایی که فقط حجمی از ماده را اشغال کرده تا از کمتري در

تهیه نمونه استفاده شود . 

نوع سومی نیز وجود دارد که کمتر معمول است و آن پرکننده هایی هستند که در زمینه

پخش شده تا هدایت الکتریکی نمونه را بهبود دهند .     

اضافه کردن تقویت کننده به باعث تولید ماده مرکب می شود .  مواد مرکب به دو دسته

تقسیم می شوند:1مواد مرکب با تقویت کننده هایی با کارایی بالا، و2مواد مرکب با تقویت

کننده هایی با کارایی پایین .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.