مرکز فروش پلیمر تهران


مرکز فروش پلیمر تهران

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر تهران

اختارهاي ماکرومولکولی هستند که یا به صورت مصنوعی و یا از طریق فرآیندهاي طبیعی

تولید می شوند. نخ، ابریشم ، لاستیک طبیعی، عاج ، کهربا و چوب تعدادي از موادي

هستند که بطور طبیعی داراي ساختار ماکرومولکولی آلی هستند در حالی که کوارتز و دو

شیشه داراي ساختار ماکرومولکولی غیرآلی هستند . شیشه داراي ساختار ماکرو

مولکولی غیرآلی هستند.

فروش مواد پلیمری تهران

موادي که ساختار ماکرومولکولی آنها بطور مصنوعی تکرار می شود، هستند.

در عملیات پلیمریزاسیون، مونومرها با شکستن پیوند دوگانه کربن کربن به همدیگر متصل

می شوند و تشکیل مولکول ها یا زنجیره هاي بسیار بزرگ می دهند .

فروشگاه پلیمر تهران

به دلیل استحکام نسبتا ً کم قطعات این سازه ، می توان دریافت که نیرویی که

زنجیره هاي مولکول هاي را در کنار هم نگه می دارد از نوع کربنکربن نیست بلکه از نوع

واندروالسی است .

قیمت پلیمر تهران

وزن مولکولی یک ماده رشته بند ممکن است از زنجیره هاي با طول متغیر تشکیل شده

باشد.از اینرو وزن مولکولی برابر با میانگین وزن مولکولها است.این مقدار با

تقسیم وزن نمونه به تعداد زنجیره هاي مولکولی بدست می آید .

خواص این ساز بزرگ مولکولی قویاً بستگی به وزن مولکولی دارد . مثلاً پلی استایرن با

درجه پلیمریزاسیون01000در دماي اتاق سفت و شکننده است در حالیکه با درجه

پلیمریزاسیون100نرم است.

فروش پلیمر مایع تهران

با افزایش وزن مولکولی ویسکوزیته همواره افزایش می یابد اما سفتی تا یک مقدار

حداکثر افزایش می یابد .

تابع توزیع وزنی

براي یک تابع توزیع وزنی ، میانگین عددي جرم مولکولی، میانگین وزنی جرم

مولکولی و میانگین ویسکوزیته تعریف می شود. میانگین عددي ممان اول و میانگین ممان

دوم تابع توزیع وزنی است .

براي پلیمرهايتک توزیعه) داراي زنجیره هاي مولکولی با جرم یکسان با یک طول نوشته

می شود .

براي پلیمرهاي چند توزیعه)داراي زنجیره هاي مولکولی با جرم متفاوت می باشد .)

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.