مرکز فروش پلیمر تبریز

مرکز فروش پلیمر تبریز   مرکز فروش پلیمر تبریز با توجه به پیشینه فوق، در اینجا یک استراتژی دو مرحله ای بود طراحی و اتخاذ شده برای ساخت فسفاتنگستات/پلی آمیدفوتوکاتالیست با استفاده از MPW به عنوان پیش ساز برای جبران همزمان برای عیوب پلی آمید و فسفاتنگستات، مانند ضعیف بودن آن جذب نور، حلالیت، ظرفیت… ادامه خواندن مرکز فروش پلیمر تبریز

مرکز فروش پلیمر کرج

مرکز فروش پلیمر کرج   مرکز فروش پلیمر کرج تحقیقات فزاینده فتوکاتالیست های نور مرئی برای تبدیل و استفاده از انرژی خورشیدی در زمینه های انرژی، محیطی و کاتالیزوری اهمیت آنها را در مواد مدرن و علم کاتالیزوری نشان می دهد . در میان فوتوکاتالیست های مختلف،  فوتوکاتالیست های آلی اخیرا توجه زیادی را به… ادامه خواندن مرکز فروش پلیمر کرج