برچسب: خرید پلی اتیلن سبک

  • فروش پلی اتیلن سبک

    فروش پلی اتیلن سبک             فروش پلی اتیلن سبک یک بزرگ مولکول بهنام بسپار و پلیمر هست که از تکرار مونومر تشکیل می شود پلی به معنای چند و مر به معنای بخش است که ریشه در زبان یونانی دارد ‌. تشکیل دهنده های آن مونومر و پلیمریزاسیون هستند مونومر […]