فروش پلی ایتلن سبک

فروش پلی ایتلن سبک             فروش پلی ایتلن سبک یک بزرگ مولکول بهنام بسپار و پلیمر هست که از تکرار مونومر تشکیل می شود پلی به معنای چند و مر به معنای بخش است که ریشه در زبان یونانی دارد ‌. تشکیل دهنده های آن مونومر و پلیمریزاسیون هستند مونومر… ادامه خواندن فروش پلی ایتلن سبک