برچسب: فروشگاه پلیمر اصفهان

  • مرکز فروش پلیمر اصفهان

    مرکز فروش پلیمر اصفهان   مرکز فروش پلیمر اصفهان پایدار کننده ها : ترکیب گرما و اکسیژن موجب تخریب حرارتی می شود .  گرما و انرژي تولید رادیکال آزاد می کند و از برهمکنش آن با اکسیژن کربونیل ها شکل می گیرد، که باعث زرد شدن یا قهوه اي شدن محصول می شود . فروش […]