برچسب: فروشگاه پلیمر تبریز

  • مرکز فروش پلیمر تبریز

    مرکز فروش پلیمر تبریز   مرکز فروش پلیمر تبریز با توجه به پیشینه فوق، در اینجا یک استراتژی دو مرحله ای بود طراحی و اتخاذ شده برای ساخت فسفاتنگستات/پلی آمیدفوتوکاتالیست با استفاده از MPW به عنوان پیش ساز برای جبران همزمان برای عیوب پلی آمید و فسفاتنگستات، مانند ضعیف بودن آن جذب نور، حلالیت، ظرفیت […]