برچسب: فروش لوله pvc

  •  فروش مایع pvc

     فروش مایع pvc  فروش مایع pvc هدف این تحقیق بررسی عملکرد تفکیک جدول هوا بود. که یک مخلوط دوتایی از پلاستیک را از هم جدا می‌کند. جدایش با استفاده از جدول هوا، به عنوان مثال یک فرآیند خشک که در آن درجه ترکیبات مخلوط با تفاوت در جاذبه خاص، برای تفکیک قوا به کار گرفته […]