برچسب: فروش مواد پلیمری تهران

  • مرکز فروش پلیمر تهران

    مرکز فروش پلیمر تهران   مرکز فروش پلیمر تهران اختارهاي ماکرومولکولی هستند که یا به صورت مصنوعی و یا از طریق فرآیندهاي طبیعی تولید می شوند. نخ، ابریشم ، لاستیک طبیعی، عاج ، کهربا و چوب تعدادي از موادي هستند که بطور طبیعی داراي ساختار ماکرومولکولی آلی هستند در حالی که کوارتز و دو شیشه […]