فروش پلی اتیلن

فروش پلی اتلین در بجنورد

فروش پلی اتیلن   فروش پلی اتیلن فروش پلی اتیلن تقریباً در قرن نوزدهم ، هانس فون پیشمان ، شیمیدان آلمانی . هنگام کار با نوعی متان در اتر ، رسوب را یادداشت کرد. در سال 1900 ، شیمیدانان آلمانی این ترکیب را به عنوان پلی متیلن . پسر عموی بسیار نزدیک به پلی اتیلن… ادامه خواندن فروش پلی اتیلن